Category Archives: Khởi Nghiệp

Bán Hàng nhưng…Đừng Bán Hàng!

Qua việc huấn luyện hàng trăm ngàn người làm công việc bán hàng, tôi nhận ra một sai lầm cốt tử trong nhận thức của hầu như mọi người, đó là ai nấy đều nghĩ rằng mình đang bán một món hàng – tức sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó – cho khách hàng. […]